ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1991

ຊຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບ FBYS